Burgerschapsonderwijs op BS Uniek

Onze schoolslogan is: ‘Onze kinderen van nu, zijn de maatschappij van morgen’. Burgerschapsonderwijs heeft als doel om kinderen actief maatschappelijk betrokken te maken en leert hen te functioneren in een diverse en democratische samenleving.

Tijdens de landelijke Week van Respect jaarlijks in november besteden we op BS. Uniek expliciet aandacht aan ‘diversiteit’. Gastsprekers komen vertellen in de klas over bijv. hun beroep (vrijwillige brandweer) of over hun situatie (als bijvoorbeeld vluchteling).
Kinderen leren om zich in te leven in het verhaal van een ander en kunnen zich, naar mate ze ouder worden, een mening vormen. Burgerschapsonderwijs gaat dus verder dan alleen maar kennisoverdracht!

Met betrekking tot democratisering krijgen de bovenbouwleerlingen les over het democratisch staatsbestel, maar zoals gezegd: kennis alleen volstaat niet! Op schoolniveau willen we kinderen leren om actief mee te denken. Dit gebeurt in de vorm van een leerlingenraad, vanaf groep 6 t/m 8. Naast de leerlingenraad zelf wordt ook de rest van de klas actief betrokken om ideeën aan te dragen. Voor meer informatie over de leerlingenraad, klik hier.

Naast bovenstaande geeft het landelijke curriculum van burgerschapsonderwijs opdracht om aandacht te besteden aan nog andere maatschappelijke issues zoals mediawijsheid, duurzaamheid en globalisering.

Vanaf groep 4 wordt hiervoor de methode ‘Blink’ ingezet dat voorziet in een thematisch aanbod. Niet alleen aardrijkskunde, biologie en geschiedenis zijn binnen deze thema’s verweven, maar ook burgerschapsonderwijs. Op deze manier leren kinderen koppelingen maken tussen vakgebieden, maar ook om vanuit een bepaalde kennisbasis over het thema zich een opvatting te vormen óf om in actie te komen óf om zelf op onderzoek uit te gaan!

Burgerschapsonderwijs komt nog op vele andere (vak)gebieden naar voren op school. Denk hierbij aan de taalmethode (STAAL), waarbij kinderen leren om denk-gesprekken te voeren met elkaar. Of denk aan de methode Trefwoord, ingaande op de katholieke geloofstraditie in relatie en dialoog met andersgelovigen en andersdenkenden. Verder speelt onze pedagogische aanpak vanuit PBS voorwaardelijke rol in het bieden van een veilige schoolomgeving en het leren om respectvol met elkaar om te gaan.

Al het bovenstaande is uitgebreider beschreven in het beleid Burgerschap