De Medezeggenschapsraad op Basisschool Uniek

Wat is de Medezeggenschapsraad?
Het woord zegt het al; u hebt iets te zeggen, u denkt mee over allerlei voorkomende aangelegenheden.
De MR fungeert als contactpersoon tussen alle geledingen en het bevoegd gezag. In het basisonderwijs hebben ouders en personeel inspraak in de besluitvorming van het bevoegd gezag (dit kan zijn de directeur of het bestuur).
In onze MR vertegenwoordigen vier ouders de belangen van de ouders van alle leerlingen en vier leerkrachten vertegenwoordigen de belangen van het personeel. Onze MR vergadert minimaal 6 keer per jaar.
De MR vergaderingen zijn openbaar; dat wil zeggen dat iedereen hierbij welkom is als toehoorder. Het functioneren van de MR is van verschillende factoren afhankelijk. De belangrijkste factor is goede communicatie met het bevoegd gezag. De MR ontvangt haar informatie van het bevoegd gezag.
De MR houdt als het ware de zogenaamde vinger aan de pols. Deze rol kan alleen goed vervuld worden als er een open sfeer is op school, waarin alle informatie goed en op de juiste momenten aan de juiste personen wordt doorgegeven.
De MR heeft in sommige zaken adviesrecht, in andere zaken instemmingsrecht. Adviesrecht wil zeggen dat de MR advies kan geven bij een bepaald onderwerp. Instemmingsrecht wil zeggen dat het bevoegd gezag toestemming van de MR nodig heeft om een bepaald beslissing te nemen.
Ouders en personeel hebben recht op medezeggenschap. Via de MR kan men daar gebruik van maken.
U kunt de MR bereiken via: medezeggenschapsraad@bs-uniek.nl

Basisschool Uniek

’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven | 0165-791011Voorbeeld van afbeelding

Kalender

No Events on The List at This Time