Organisatie

Onze school

Basisschool Uniek is een katholieke basisschool, die ressorteert onder de Borgesiusstichting. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met veel aandacht voor adaptief onderwijs. Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers (tenzij uit het schoolondersteuningsprofiel blijkt, dat wij een kind de juiste ondersteuning c.q. het juiste onderwijs niet kunnen bieden).
Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Gelet op het eerste vinden we met name de vakken (begrijpend) lezen, taal en rekenen van belang en gezien het tweede besteden we veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers. Naast kennisoverdracht besteden we aandacht aan de culturele, creatieve en lichamelijke ontwikkeling van de leerlingen. De school is een schoolorganisatie waarin kinderen, ouders en leerkrachten samen leren en samen werken aan de ontplooiing van elk kind. Op een respectvolle en open manier neemt ieder zijn/haar verantwoordelijkheid en levert een positieve bijdrage om de individuele onderwijsbehoefte op een zorgvuldige, passende en creatieve manier vorm te geven.
Onze slogan is: ‘Werken met kinderen van nu voor de maatschappij van morgen’.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn:

• Openheid:  We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en anderen, die betrokken zijn bij de school, weten van elkaar wat we doen, waarom we het doen en hoe. De communicatie is helder en gestructureerd. De school biedt een omgeving waarin alles besproken kan worden en waar ook daadwerkelijk naar elkaar wordt geluisterd.

• Positiviteit:We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zich gewaardeerd voelen. Wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders op een positieve, stimulerende manier met elkaar omgaan, bereiken we samen meer.  De school wil een organisatie zijn waarin mensen op doeltreffende en integere wijze met plezier samenwerken. We willen het beste in elkaar naar boven halen.

• Respect:We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen het gevoel hebben er te mogen zijn. We willen elkaars visie en kijk op de wereld respecteren.  De school wil een organisatie zijn waarin we ons oordeel over iets of iemand soms uitstellen en tegelijk kritisch zijn op ons eigen gedrag.Het blijkt uit praten ‘met’ elkaar, afspraken nakomen, op een goede manier omgaan met elkaar, zorg dragen voor materialen en eigendommen, op een juiste wijze hanteren van sociale media.

• Ontplooiing:We willen, dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen de mogelijkheid krijgen tot optimale groei te komen. Binnen de kaders en doelen die voor onze school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen en maatwerk voor leerlingen te leveren.

• Verantwoordelijkheid:We willen dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zorg dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving.Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. We waarderen en stimuleren het nemen van initiatieven.. Hierdoor voelen alle betrokkenen zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid. Door aandacht voor omgang met materiaal, het nakomen van afspraken, reflecteren op eigen gedrag en plannen van werk en activiteiten tonen leerkrachten een professionele houding.

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn:zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking.
Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:
• onderwijs op maat geven: differentiëren
• gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
• een effectieve instructie verzorgen
• kinderen zelfstandig (samen) laten werken
• ontwikkelen van zelfbewustzijn, keuzes durven maken en mening durven geven.
• interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs

Visie op leren
Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen zich dat op verschillende manieren eigen maken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Het leren kan bemoeilijkt worden door extra ondersteuningsbehoeften zowel naar de onderkant als naar de bovenkant. Voor deze kinderen is een zorgstructuur opgezet. Voor de (hoog)begaafde leerlingen is er een plusklas aanwezig.

Visie op identiteit
Onze school is een katholieke basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen. De feesten die gerelateerd zijn aan het katholicisme krijgen speciale aandacht.

Visie op 21st century skills
Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Dit betekent dat we bij de start van de fusieschool een gedegen visie moeten hebben inzake de inzet van digitale middelen. Deze visie en de uitwerking daarvan wordt verwoord in het protocol “Gebruik van computers en internet”.

Basisschool Uniek

’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven | 0165-791011Kalender

19nov(nov 19)15:30(nov 19)15:30Kijk kwartier

21nov(nov 21)09:00(nov 21)09:00Inschrijfochtend

22nov(nov 22)12:00(nov 22)12:00Studiemiddag: groep 1 t/m 8 vrij 12.00 uur

30nov(nov 30)08:45(nov 30)08:45Groep 1/2 vrij

04dec(dec 4)08:45(dec 4)08:45Sinterklaasviering

06dec(dec 6)08:45(dec 6)08:45Groep 1 t/m 4 vrij

14dec(dec 14)08:45(dec 14)08:45Groep 1/2 vrij

20dec(dec 20)08:45(dec 20)08:45Kerstviering

21dec(dec 21)12:0006jan(jan 6)12:00Kerstvakantie om 12.00 uur

09jan(jan 9)08:45(jan 9)08:45Hoofdluiscontrole

15jan(jan 15)15:30(jan 15)15:30Kijk kwartier

17jan(jan 17)09:00(jan 17)09:00Inschrijfochtend

01feb08:4515:30Groep 1 t/m 4 vrij

11feb(feb 11)18:00(feb 11)18:00Ouderavond groep 8

12feb(feb 12)18:00(feb 12)18:00Ouderavond groep 8

14feb(feb 14)15:30(feb 14)15:30Rapport

01mrt08:4515:30Carnaval

04mrt(mrt 4)08:0008(mrt 8)08:00Voorjaarsvakantie

04mrt(mrt 4)15:30(mrt 4)15:30Kijk kwartier

13mrt(mrt 13)08:45(mrt 13)08:45Hoofdluiscontrole

02apr(apr 2)12:00(apr 2)12:00Studiemiddag: groep 1 t/m 8 vrij om 12.00 uur

05apr(apr 5)08:45(apr 5)08:45Kledinginzameling

05apr(apr 5)08:45(apr 5)08:45Groep 1/2 vrij

05apr(apr 5)09:00(apr 5)09:00Inschrijfochtend

22apr(apr 22)08:4505mei(mei 5)08:45Meivakantie

08mei(mei 8)08:45(mei 8)08:45Hoofdluiscontrole

15mei(mei 15)15:30(mei 15)15:30Kijk kwartier

17mei(mei 17)08:45(mei 17)08:45Groep 1 t/m 4 vrij

03jun(jun 3)08:45(jun 3)08:45Studiedag: groep 1 t/m 8 vrij

04jun(jun 4)08:45(jun 4)08:45Schoolreis

06jun(jun 6)09:00(jun 6)09:00Inschrijfochtend

07jun(jun 7)08:45(jun 7)08:45Groep 1/2 vrij

03jul(jul 3)18:00(jul 3)18:00Afscheidsavond groep 8

04jul(jul 4)15:30(jul 4)15:30Rapport

05jul(jul 5)12:00(jul 5)12:00Zomervakantie 12.00 uur