PBS op school

Een fijne school en prettig met elkaar omgaan vinden wij heel belangrijk. Onze kernwaarden en SWPBS zijn belangrijk bij het creëren van een veilig schoolklimaat.

 

Kernwaarden
Onze kernwaarden zijn:

 

Openheid: Wij vinden het van groot belang dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en anderen die betrokken zijn bij de school, weten van elkaar wat we doen, waarom we het doen en hoe we dit doen. De communicatie is helder en gestructureerd. De school biedt een omgeving waarin alles besproken kan worden en waar ook daadwerkelijk naar elkaar wordt geluisterd.

 

Ontplooiing: We vinden het belangrijk, dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen de mogelijkheid krijgen tot optimale groei te komen. Binnen de kaders en doelen die voor onze school gelden, vinden we het belangrijk dat leerlingen en leerkrachten in staat zijn om plannen te ontwikkelen, uit te voeren en opgedane kennis toe te passen. Iedereen heeft het recht om binnen deze kaders initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Leerlingen en leerkrachten worden uitgedaagd om vaardigheden, attitudes en kennis te ontwikkelen. Leerkrachten zijn door hun professionele houding in staat om uit te gaan van verschillen bij kinderen en kunnen hierdoor maatwerk in de groepen leveren.

 

Respect: We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen het gevoel hebben er te mogen zijn. We willen elkaars visie en kijk op de wereld respecteren. We willen een organisatie zijn waarin we ons oordeel over iets of iemand soms uitstellen en tegelijk kritisch zijn op ons eigen gedrag. Dit blijkt uit praten ‘met’ elkaar, afspraken nakomen, op een goede manier omgaan met elkaar, zorg dragen voor materialen en eigendommen en op een juiste wijze hanteren van
sociale media.

 

Positiviteit: We willen dat kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zich gewaardeerd voelen. Wanneer leerlingen, leerkrachten en ouders op een positieve, stimulerende manier met elkaar omgaan, bereiken we samen meer. We willen een organisatie zijn waarin mensen op doeltreffende en integere wijze met plezier samenwerken. We willen het beste in elkaar naar boven halen.

 

Verantwoordelijkheid: We streven ernaar dat binnen de school kinderen, ouders, leerkrachten, directie en andere betrokkenen zorg dragen voor zichzelf, de ander en de omgeving. Op onze school leer je zelfstandig beslissingen te nemen en hiervoor verantwoordelijkheid te dragen. We waarderen en stimuleren het nemen van
initiatieven. Hierdoor voelen alle betrokkenen zich bekwaam en leren zij hun mogelijkheden en beperkingen kennen. Dit draagt bij aan de vorming van de persoonlijkheid. Door aandacht voor omgang met materiaal, het nakomen van afspraken, reflecteren op eigen gedrag en plannen van werk en activiteiten tonen leerkrachten een professionele houding.

 

Samenwerking: We vinden het belangrijk dat kinderen leren samenwerken en elkaar verder helpen tijdens hun eigen leerproces. Door aandacht te besteden aan taakverdeling, het maken van afspraken en reflecteren op het proces dat ze samen hebben doorlopen, stimuleer je dat kinderen samen verantwoordelijk zijn voor het eindproduct.

 

Eigenaarschap: We leren kinderen steeds meer verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Hiervoor zijn de eigenschappen motivatie en betrokkenheid van belang. Het stellen van leerdoelen en zelfsturing doen leerlingen inzien dat zij de controle kunnen nemen over hun eigen leerproces. Door leerlingen hierin een actieve rol te geven, stimuleren we het eigenaarschap bij iedere leerling.

SWPBS

BS Uniek geeft haar sociale klimaat vorm aan de hand van de uitgangspunten van Schoolwide Positive Behavior Support in de praktijk afgekort als SWPBS. SWPBS draagt bij aan een schoolbrede aanpak om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert.
Het schoolklimaat wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar; kinderen, ouders en leerkrachten. Die omgang is bepalend voor de sfeer op school. Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich op zijn gemak en veilig voelt op school. Er moet orde en regelmaat zijn. Waarden en normen dienen gerespecteerd te worden. Daar zijn gedragsverwachtingen voor nodig. Verwachtingen voor het spelen, verwachtingen voor het gedrag in de groep en de omgang met elkaar.
Op BS Uniek werken we met gedragsverwachtingen die aansluiten bij onze kernwaarden. Aan de hand van deze gedragsverwachtingen maken wij met elkaar afspraken over hoe we met elkaar, de materialen en de omgeving omgaan.

De gedragsverwachtingen zijn niet alleen leidend in de omgang met en tussen de kinderen, maar ook voor ouders en medewerkers.

Gedrag en pesten 

In de PBS lessen wordt er aandacht besteed aan de gedragsverwachtingen. Positief gedrag wordt beloond door complimentjes; dit werkt zeer stimulerend en is goed voor de eigenwaarde van ieder kind. Op onze school worden complimentjes uitgedeeld en beloond met een klassen – en schoolbreed beloningssysteem. Complimentjes en beloningen kunnen betrekking hebben op werkhouding, inzet, samenwerking of persoonlijke overwinningen van het kind. Bij negatief gedrag gaat de leerkracht in gesprek met het kind. Negatief gedrag met of zonder opzet, maakt een groot verschil. In de aanpak kan dit ook verschillend zijn. Negatief gedrag zonder opzet in het spel vraagt het kind ook om begeleiding en sturing. We werken hiervoor met de stop -loop – praat methode. Kinderen krijgen altijd de kans om het gedrag aan te passen. Als het gedrag aan blijft houden of bewust ingezet wordt kan de leerkracht een consequentie opleggen. De soort consequentie hangt af van de mate van grensoverschrijdend gedrag. Wij gebruiken hiervoor de
consequentieladder.

SWPBS is ondersteunend aan het bevorderen van sociaal gedrag en draagt bij aan fijne relaties onderling. Bijzondere aandacht wordt geschonken aan pestgedrag. Wij streven ernaar een school te zijn waar niet gepest wordt. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het zich ontwikkelen. Dit betekent ook dat er consequenties zijn als leerlingen zich niet houden aan de gemaakte afspraken. Wanneer pestgedrag aanhoudt nemen wij contact op met de ouders van zowel de pester als het gepeste kind en worden afspraken en consequenties met elkaar besproken. Hierbij is uw hulp en attitude van groot belang!

Mocht u thuis signalen van pestgedrag opvangen dan vragen wij u dit met ons te delen. Samen werken we aan een veilige school voor ieder kind! Mocht u ondanks herhaaldelijk gesprek merken dat het pesten niet ophoudt, dan kunt u hiervoor ook terecht bij onze PBS -coördinator Dhr. Frank Matthijssen en/of onze vertrouwenspersoon Mevr. Bep Hagenaars.

 

*Voor meer informatie over SWPBS kunt u terecht op
http://www.swpbs.nl/

Basisschool Uniek

’t Groot Stuk 3
4741 TX Hoeven | 0165-791011Voorbeeld van afbeelding

Kalender

No Events on The List at This Time