Jaarplan 2022-2023

Afgelopen schooljaar hebben wij het schoolplan 2022-2026 geschreven, dit is mede gebaseerd op het Koersplan vanuit de Borgesiusstichting. In het schoolplan staan onze schooldoelen voor de komende vier jaar beschreven. Vanuit deze doelen, worden er per schooljaar ontwikkelpunten uitgewerkt. Dit resulteert in een jaarplan waar BS Uniek mee werkt. In schooljaar 2022-2023 gaan we ons op de volgende gebieden verder ontwikkelen:

  1. Doelgericht werken en onderzoekend leren in groep 7 en 8 implementeren en in de groepen 1 t/m 6 een verdiepingslag maken en schoolbreed borgen.
  2. Implementeren Mijn Rapportfolio; Alle kinderen gaan werken met een eigen digitaal portfolio.
  3. Talentontwikkeling; aanspreken van de creativiteit ten aanzien van de talenten van de kinderen en leerkrachten. Drie keer per jaar wordt er voor de onder- en bovenbouw een talentdag georganiseerd.
  4. Naweeën corona opvangen en leeropbrengsten verhogen en opgelopen hiaten wegwerken.
  5. Wereldburgerschap implementeren en deelnemen aan de bovenschoolse kinderraad. De wereld van onze leerlingen is groter dan alleen Hoeven. Wereldburgerschap wordt niet gegeven als losse lessen maar is geïntegreerd in ons onderwijs.
  6. Begrijpend lezen onderwijs aanpakken. Aan het einde van het schooljaar wordt in alle groepen Closereading op een goede manier ingezet. Er zijn schoolbrede afspraken gemaakt over het aanbod van Begrijpend Lezen op BS Uniek, waarmee de aanpak effectiever is en de doorgaande lijn zichtbaar is.
  7. Invoering ParnasSys; een nieuw administratiesysteem.
  8. Mediawijsheid/ICT vaardigheden verhogen. Onze leerlingen zijn zich bewust van de gevaren van het internet en kunnen verantwoord omgaan met digitale media. Onze leerlingen zijn zelfverzekerd in het gebruik van internet en sociale media.