Zorgprofiel BS Uniek

In het kader van Passend Onderwijs heeft elke school een schoolondersteuningsprofiel (SOP) geschreven. Hierin staat beschreven wat de school leerlingen kan bieden aan basis- en extra ondersteuning. BS Uniek heeft het profiel “Brede zorgschool” wat wil zeggen dat wij in staat zijn kinderen met een grote diversiteit aan onderwijs- en zorgvragen goed onderwijs te bieden. Het samenwerkingsverband acht onze brede basiszorg op orde, wat wil zeggen dat wij in staat zijn zorg en onderwijs op maat te bieden aan een diverse leerlingpopulatie. Het SOP wordt ieder schooljaar bijgesteld en is te vinden op de website of klik hier.

Heeft u vragen over passend onderwijs en bent u een ouder of leerling? Neem dan contact op met het ouder- en jeugdsteunpunt, klik hier. Kunt u het antwoord op de vraag niet vinden? Bel, app of mail dan. Het jeugdsteunpunt neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.

Zorgeditie Kansenkrant

Elk jaar maken we een speciale “zorg”editie van de Kansenkrant (de nieuwsbrief voor ouders) waarin we ouders uitleggen hoe de zorgstructuur op Uniek is. Daarnaast beschrijven we welke ondersteuning wij aan uw kind kunnen bieden. Dit omdat we regelmatig te horen krijgen dat voor ouders niet helemaal duidelijk is wat we allemaal doen, maar ook omdat niet bekend is hoeveel expertise wij binnen onze eigen school hebben. Klik hier om naar de Zorgeditie te gaan.

De basisondersteuning bestaat uit:

  • geleverde basiskwaliteit zoals beschreven door de inspectie
  • preventieve en licht curatieve interventies, bijvoorbeeld het aanbod voor kinderen met dyslexie en rekenen.
  • onderwijsondersteuningsstructuur (hoe werkt de school samen met andere organisaties en specialisten).
  • planmatig werken; de school werkt op systematische wijze. De stimulerende en belemmerende factoren en de onderwijsbehoeften van elke leerling zijn bekend en voor zover mogelijk past de school haar onderwijsaanbod hierop af. De zorgstructuur is planmatig en cyclisch.

Extra ondersteuning

De extra zorg die een leerling nodig heeft op pedagogisch en/of didactisch gebied zal zo veel mogelijk plaatsvinden in de klas zelf. Elke leerling krijgt het onderwijs aangeboden dat past bij zijn of haar ontwikkeling. Voor iedere leerling wordt dan ook in beeld gebracht wat hij of zij nodig heeft. Dit noemen we de onderwijsbehoeften. Soms heeft een leerling aan de extra zorg in de klas niet genoeg. Op Uniek zijn er meerdere ondersteuningsmogelijkheden buiten de groep.

Deze ondersteuningsmogelijkheden zijn:

  • extra begeleiding voor technisch lezen en/of spelling aan leerlingen die mogelijk dyslexie hebben of waarbij al dyslexie is vastgesteld.
  • extra rekenbegeleiding om de basisvoorwaarden voor het rekenen goed onder de knie te krijgen.
  • begeleiding door een onderwijsassistent(e).
  • begeleiding voor kinderen met een uitstroomadvies VMBO praktijk basis/kader.

Wanneer bovenstaande ondersteuningsmogelijkheden onvoldoende effect hebben en de leerling daarnaast frustratie gaat ontwikkelen ten aanzien van het vakgebied wat moeilijk is, is er een mogelijkheid om over te gaan op een eigen leerlijn, een ontwikkelingsperspectief (OPP). De leerling gaat dan voor een vakgebied werken op eigen niveau. In het ontwikkelingsperspectief staat welke onderwijsdoelen de leerling mogelijk kan behalen. Bij het vaststellen van de doelen die we willen bereiken, gaan we uit van hoge verwachtingen. We willen onszelf en de leerling stimuleren om het beste uit de leerling te halen.

Begaafde leerlingen

Er zijn leerlingen die de leerstof heel snel opnemen en behoefte hebben aan uitdaging. Ook deze leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Het gaat hierbij niet alleen om leerlingen die aangetoond hoogbegaafd zijn, maar ook om leerlingen die op de niet-methodegebonden toetsen gedurende een langere periode hoog scoren (I-niveau). Daarnaast kijken we naar leer- en persoonlijke kenmerken van het kind, omdat er bijvoorbeeld sprake kan zijn van onderpresteren. Voor deze leerlingen in groep 1 t/m 8 hebben we een aanbod van meer uitdagende leerstof. We werken met Levelspel en Levelwerk. In de groepen 1-2 en 3 wordt er voornamelijk met Levelspel gewerkt, in groep 3 wordt een overgang gemaakt naar meer Levelwerk en vanaf groep 4 werken de leerlingen voornamelijk met Levelwerk. Met Levelspel en Levelwerk beschikt ieder leerjaar over uitdagende materialen voor begaafde leerlingen. 

Naast Levelspel en Levelwerk biedt BS Uniek ook ander verrijkend aanbod door middel van een vergrootklas. Binnen deze vergrootklas gaan we gedurende het schooljaar verspreid over meerdere periodes aan de slag met verschillende thema’s en projecten. De focus ligt op het uitdagen en anders denken waarbij we dingen met een ‘vergrootglas’ bekijken, uitvergroten en verdiepen.   

Zo wordt er tegemoetgekomen aan de specifieke onderwijsbehoeften van begaafde leerlingen. Het is onze ambitie om begaafde kinderen passend aanbod te bieden in de groep waarin zij zitten. De begaafdheidscoach zal deze leerlingen gedurende de week op weg helpen. Voordeel hiervan is dat leerlingen samen met leeftijdsgenootjes in de groep aan eigen doelen werken. Dit past goed binnen ons aanbod doelgericht werken. 

Zorgplicht

Op het moment dat u uw kind aanmeldt op BS Uniek zullen wij zorgvuldig onderzoeken wat uw kind nodig heeft en of de school deze ondersteuning kan bieden, eventueel met hulp van het samenwerkingsverband. Als de school de ondersteuning niet kan bieden, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal (basis) onderwijs. Indien uw kind meer ondersteuning nodig heeft dan wij als school kunnen bieden, moet de school op basis van de zorgplicht in actie komen. Dit betekent dat de school de verantwoordelijkheid heeft om te onderzoeken welke onderwijsbehoefte de leerling heeft en op welke manier daarop passend antwoord gegeven kan worden.