PBS op school

Het schoolklimaat wordt vooral bepaald door de omgang met elkaar; kinderen, ouders en leerkrachten. Die omgang is bepalend voor de sfeer op school. Wij vinden het van groot belang dat uw kind zich veilig en op zijn gemak voelt op school.

We werken met een schoolbrede aanpak. We gebruiken hiervoor in alle klassen de methodiek en de uitgangspunten van Schoolwide Positive Behavior Support in de praktijk afgekort als PBS. Dit is een (preventieve) werkwijze die insteekt op een veilig en positief schoolklimaat.

Gedragsverwachtingen

In de PBS-lessen wordt er in alle groepen aandacht besteed aan gedragsverwachtingen. De gedragsverwachtingen zijn niet alleen leidend in de omgang met en tussen de kinderen, maar ook voor ouders en medewerkers.

De gedragsverwachtingen zijn:

Positief gedrag wordt beloond door complimenten; dit werkt zeer stimulerend en is goed voor de eigenwaarde van ieder kind. Op onze school worden complimenten uitgedeeld en beloond met een klassen- en een schoolbreed beloningssysteem.

Complimenten en beloningen kunnen betrekking hebben op werkhouding, inzet, samenwerking of persoonlijke overwinningen van het kind.

Bij negatief gedrag gaat de leerkracht in gesprek met het kind. Negatief gedrag met of zonder opzet, maakt een groot verschil. In de aanpak kan dit ook verschillend zijn. Dit betekent dat er consequenties zijn als leerlingen zich niet houden aan de gemaakte afspraken.

Middels incidentenregistratie Swiss analyseren we het gedrag en incidenten bij leerlingen waarna actiepunten groeps- en schoolbreed worden uitgezet.

Pesten

Bijzondere aandacht wordt geschonken aan pestgedrag. Wij streven ernaar een school te zijn waar niet gepest wordt. Pas als het kind zich veilig voelt, kan het kind zich ontwikkelen. Wanneer pestgedrag aanhoudt nemen wij contact op met de ouders van zowel de pester als het gepeste kind en worden afspraken en consequenties met elkaar besproken.

Mocht u thuis signalen van pestgedrag opvangen dan vragen wij u dit met ons te delen. Samen werken we aan een veilige school voor ieder kind! Mocht u merken dat het pesten niet ophoudt, dan kunt u hiervoor terecht bij onze intern begeleiders, onze PBS -coördinator en tevens vertrouwenspersoon Dennis van den Bogaard of onze andere vertrouwenspersonen Angela de Rooij.

Rots en Watertraining

Aansluitend op PBS wordt ook Rots en Water preventief ingezet. Dit is een training die elk jaar in groep 3, 6, 7 en 8 wordt ingezet, waarbij sociale vaardigheden en zelfvertrouwen worden vergroot. Binnen de training wordt de nadruk gelegd op het (her)kennen van de “eigen kracht” en de kracht van anderen. Tijdens de lessen Rots en Water wordt er een koppeling gemaakt naar de aangeleerde vaardigheden van PBS. Op deze manier wordt ingezet op het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en grensoverschrijdend gedrag.

De Rots en Waterlessen worden op BS Uniek steeds gegeven door twee gecertificeerde Rots en Watertrainers (leerkrachten van school).