Klachtenregeling

Wij hopen natuurlijk dat we deze procedure niet nodig hebben. Transparante en een open communicatie binnen onze organisatie vinden wij heel erg belangrijk. Dit betekent dat u altijd bij ons terecht kunt met vragen en dat wij deze vragen zo goed mogelijk beantwoorden. Ondanks dat, kan het voorkomen dat we de klachtenregeling toch nodig hebben. Hieronder leest u hoe de klachtenregeling werkt.

Ons uitgangspunt van de klachtenregeling is dat klachten, problemen en vragen en dergelijke in eerste instantie worden aangekaart bij degene die direct met de kwestie te maken heeft. Een ouder met bijvoorbeeld een klacht over een leerkracht of zijn/haar manier van lesgeven bespreek dit in eerste instantie met de leerkracht om wie het gaat. Wanneer dit niet leidt tot een gewenste oplossing dan kan men terecht bij de directie en vervolgens bij het algemeen management van de Borgesiusstichting. Hiermee wordt voorkomen dat de positie van de leerkracht of diens gezag in de klas wordt ondermijnd. Bij een klacht wordt het volgende stappenplan gevolgd:
Stap 1: De ouders nemen de klacht rechtstreeks op met de leerkracht en/of intern begeleider(s).
Stap 2: Vinden de ouders en/of de leerkracht geen bevredigende oplossing voor het probleem, dan wordt de directie van de school ingeschakeld. Deze kan overigens ook al bij de eerste stap worden betrokken, maar alleen met instemming van beide partijen. Ook hier bestaat namelijk het gevaar dat het gezag van de leerkracht wordt ondermijnd.
Stap 3: Indien ook na het overleg met de directie de kwestie niet bevredigend kan worden opgelost, wordt de zaak voorgelegd aan de Borgesiusstichting (0165-330894 of info@borgesiusstichting.nl). Deze zal in bemiddeling met de school de kwestie bekijken en hopelijk tot een oplossing kunnen brengen.

Vertrouwenspersoon

Op BS Uniek hebben we 2 vertrouwenspersonen. De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal. Zij/hij zal samen met u kijken welke vervolgstappen er nodig of wenselijk zijn. De vertrouwenspersoon kan in overleg met u twee dingen doen:

  1. proberen te bemiddelen tussen u en de school
  2. in ernstige gevallen of als bemiddeling niet lukt, zal de interne of externe vertrouwenspersoon u aanraden een klacht in te dienen bij de geschillencommissie. Hij/Zij zal u daar zo nodig bij ondersteunen.

Vertrouwenspersonen school:

  • Angela de Rooij
  • Dennis van den Bogaard

 

Anti pestcoördinator BS Uniek:

  • Dennis van de Bogaard (tevens PBS coördinator)

Geschillencommissie

Mocht u toch nog andere stappen willen zetten, dan verwijzen we u naar de website van de Borgesiusstichting, waar omschreven staat hoe een dergelijke procedure verloopt. De
Borgesiusstichting is aangesloten bij een landelijke geschillencommissie, Stichting GCBO. Voor informatie kunt u terecht bij Stichting GCBO, postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel nr: 070- 3020836/ e-mail info@gcbo.nl Bij de geschillencommissie worden in principe allerlei soorten klachten behandeld.

Voor bepaalde klachten gelden aanvullende spelregels. Bij vermoeden van een zedenmisdrijf zijn leerkrachten verplicht dit aan het bestuur te melden. Het bestuur moet in een dergelijk geval aangifte doen bij justitie. In dit soort zaken kan het bestuur advies krijgen van een speciale vertrouwensinspecteur.

Het hele verhaal klinkt zwaar. Het is een weg die, wanneer dat nodig is, zeker bewandeld moet worden. Gelukkig geldt voor verreweg de meeste ontevredenheden dat we er samen wel uit komen. Bij een positief contact tussen ouders en school worden een heleboel problemen in een vroeg stadium waargenomen, besproken en opgelost.